Projekt Zelená domácnostiam II bol schválený

Domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského kraja budú môcť žiadať o poukážky už v priebehu mesiaca marec 2019. Termíny sú budú samostatné pre každý druh zariadenia.

Na rok 2019 je vyčlenená čiastka vo výške 12,1 milióna €, ktoré budú rozdelené do 20-tich kôl samostatných pre každý podporovaný druh zariadenia. Žiadosti bude možné podávať v elektronickej podobe v pevne stanovenom termíne, ako to bolo zvykom aj v minulom roku. Zmenou je, že kolá budú samostatné pre každé zo štyroch zariadení – slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotle na biomasu a fotovoltaické panely.

Prvým štartovacím termínom bude dotačné kolo pre slnečné kolektory, ktoré sa uskutoční podľa harmonogramu už 19.marca 2019 a bude naň vyčlenená suma 800 000 €. Všetky termíny sú uvedené v harmonograme. Harmonogram na rok 2019.

Dôvod na rozdelenie rozpočtov pre každé zariadenie samostatne je príprava na používanie zásobníka žiadostí, ktorého spustenie je posunuté až na koniec roka 2019.

V rámci nového projektu je stále dôraz na plnenie ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia a to hlavne zvyšovanie výkonu inštalovaného zariadenia. V rámci projektu však nastali zmeny a to hlavne v oblasti uprednostňovania podmienok a zmenili sa aj sadzby podpory. Podľa zverejnených podmienok pre slnečné kolektory bude pre tento projekt sadzba od 400 € do 500 € na 1kW. Celkovo bude možné získať preplatenie vo výške 1750 € na inštaláciu.

„Európsky príspevok na 1 inštalovaný kilowatt bol v pilotnom projekte pri fotovoltike násobne vyšší oproti ostatným zariadeniam. V úprave sadzieb sme tiež zohľadnili nižší prínos fotovoltiky k plneniu cieľov projektu a zároveň pokles cien fotovoltických zariadení dostupných na trhu,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Zmena nastáva aj v poradí schvaľovania žiadosti. Žiadosti budú schvaľované v poradí v akom budú doručené. Uprednostňovať sa bude zvýšením hodnoty poukážky. Táto hodnota sa môže navýšiť splnením kritéria. Pri rodinných domoch, ktoré splnia dve kritéria sa hodnota navýši o 25%. V minulosti to bolo tak, že domácnosti, ktoré splnili kritéria sa posunuli v zozname vyššie.

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam