Informácie o 23. kole dotácií – vyhodnotenie

Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje, že 23.kolo projektu Zelená domácnostiam dopadlo úspešne. Vydaných bolo 1374 poukážok, z toho 718 na slnečné kolektory, 563 na tepelné čerpadlá a 93 na kotly na biomasu.

Najbližšie 24.kolo bude iba pre kotly na biomasu. Termín kola je 22.mája o 15.hod.

Najbližší termín na požiadanie o dotáciu na slnečné kolektory bude 26.6. 2018. V tomto kole bude k dispozícií 1,1 milióna € plus sa k tomu pripočítajú voľné prostriedky z nevyužitých poukážok.

Pilotný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí. Pokračovanie programu bude spustené v roku 2019. Pilotný projekt mal k dispozícií 45 mil. €, z toho bolo doteraz preplatených 27 mil. €.

Vďaka tomuto projektu je momentálne úspešne nainštalovaných 12 373 zariadení. Z toho je 4834 inštalácií slnečných kolektorov, 2877 inštalácií fotovoltických panelov, 3158 tepelných čerpadiel a 1504 kotlov na biomasu.

Podpora na slnečné kolektory ostáva - elektrické kolektory dostanú o 100€ menej

Máme pre Vás výbornú správu – podpora slnečných kolektorov od v rámci štátne dotácie ostáva na pôvodnej úrovni. Naopak podpora fotovoltických elektrických kolektorov sa zníži v roku 2018 o 100€ – presné výšky dotácií na kolektory nech sa páči nižšie. Výhodou dotácií do klasických slnečných kolektorov je z nášho pohľadu sú aj jednoduchšie podmienky podpory a naopak pri fotovoltických paneloch pre získanie dotácie je zo skúseností iných užívateľov nutné kupovať aj drahé batérie na akumuláciu (títo záujemcovia sú uprednostnení). V klasickom tepelnom systéme dokážete akumulovať energiu (teplo) aj na viac dní jednoducho v zásobníku vody (bojleri), ktorý je obsahom dodávky.

slnečné kolektory
rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu.

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
1 000 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
1 000 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 350 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

V roku 2018 sa rozdelí 14 miliónov EUR - buďte toho súčasťou

SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila novinky pre rok 2018 – aktuálny  harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018

Všetko sa má odohrať v prvom polroku roka 2018 – druhá polovica roka má byť vyhradená na inštalácie a kontrolu, keďže pilotný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí. Očakávame obrovský záujem hneď zo začiatku roka

Pri poukážkach vydávaných v roku 2018 nastanú vo všeobecných podmienkach projektu dve zmeny, ktoré sa budú týkať záujemcov o podporu inštalácií fotovoltických panelov. Na základe aktualizácie sadzieb podpory podľa trhových cien v roku 2017 je znížený príspevok na prvý inštalovaný kilowatt výkonu fotovoltických panelov o 100 €, t.j. na 1 000 €. Okrem toho bude pri všetkých fotovoltických inštaláciách nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky, ktoré majú výrobcovia elektriny v zmysle odseku 6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. odosielať distribučným spoločnostiam.

Aktuálne je preplatených viac ako 11-tisíc poukážok za 24,6 milióna €. Z uvedenej sumy na kotly na biomasu pripadajú len necelé 2 milióny €, preto je potrebné osobitne dať priestor aj týmto zariadeniam.

zdroj: Zelená domácnostiam – SIEA – 21.12.2017 – http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-roku-2018-planuje-siea-vydat-poukazky-zo-zelenej-domacnostiam-za-takmer-14-milionov-e/

Zmeny v roku 2018

V roku 2018 budú vyhlásené dve fotovoltické kolá s plánovanou alokáciu 1,65 milióna €. Na fotovoltické systémy bude vyčlenených približne štvrtina zdrojov, zvyšné tri štvrtiny zdrojov budú vyčlenené pre zariadenia vyrábajúce teplo.

Dobrou správou pre nás je, že ohlásené zvýšenie administratívy sa nebude týkať tepelných slnečných kolektorov a môžeme pokračovať v nastolenom režime. Pre projekt Zelená domácnostiam je podpora slnečných kolektorov na teplo lacnejšia, keďže cena zariadení je nižšia – za rovnakú výšku podpory dosiahneme vačšiu energetickú úsporu. Momentálne je celkový inštalovaný výkon zariadení pri preplatených poukážkach 77 MW.

Najlacnejšia a najvýhodnejšia je podpora kotlov na biomasu, následne slnečných kolektorov a až potom fotovoltických kolektorov. Sme teda v dobrej východiskovej pozícií – ale odporúčame všetkým záujemcom aby využili hneď prvé mesiace podpory, keďže dotácie môžu viac podporovať kotly na biomasu aby splnili čo najväčší inštalovaný výkon. Podpora kotlov na biomasu je totiž  “najlacnejšia” v pomere k inštalovanému výkonu.

 

Bližšie inforácie o dotáciach v roku 2018

V roku 2018 budú vydané poukážky v hodnote minimálne 13 mil. €. Zároveň vieme zopár noviniek o podpore fotovoltických zdrojov. Mimo Bratislavy sa o podporu na fotovoltické kolektory budú môcť záujemcovia uchádzať iba v dvoch kolách. Dobrou správou pre nás – záujemcov o tepelné kolektory – je približne 75% alokácia prostriedkov na tepelné zdroje.

Prvé poukážky môžu byť vydané v prvých mesiacoch roka 2018 – január / február. Presnejšie termíny sa dozvieme koncom roka 2017. Na rok 2018 je naplánovaný koniec prvej časti projektu Zelená domácnostiam, takže bude snaha vyhlásiť čo najviac kôl už v prvom polroku v mesačných intervaloch.

Ďalšia časť projektu bude pokračovať v rokoch 2019 až 2020, ale podmienky výšky a získania dotácie sa môžu líšiť. Preto očakávame zvýšený záujem v projekte Zelená domácnostiam v roku 2018.

Aj v roku 2018 budú oddelené kolá na podporu zariadení určených na výrobu elektriny a tepla. Od roku 2018 bude novou povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky pri všetkých fotovoltických inštaláciách kópia Oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky  v zmysle bodu (6) § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.

Znamená to zvýšenú administratívu pre záujemcov o fotovoltické panely. Len pripomíname, že napojenie na verejnú sieť, kde sa odovzdáva bezodplatne v danom momente nespotrebovaná energia je podmienkou uchádzania sa o dotáciu na elektrické zdroje energie. Pri tepelných zdrojoch sa toto nevyžaduje a vďaka jednoduchšej akumulácií tepla do vody je možné všetku energiu využiť v domácnosti.

Tešíme sa na ďalšie kolá a veríme, že podporí kvalitu života na našom Slovensku a samozrejme aj zníži náklady obyvateľov na energie.

Solar Keymark test

Slnečné kolektory

Prečítajte si aktuality o technológií slnečných kolektorov.

Tepelné slnečné kolektory sú stále najvýhodnejšie pri ohreve vody a akumulácií energie. Elektrické fotovoltické kolektory sa stále potýkajú s drahými akumulátormi s obmedzenou životnosťou.

Slnečná energia úspora

Slnečná energia

Na čo sa môžete spoľahnúť pri inštalácií kolektorov na Slovensku?

Slovensko dosahuje v každej svojej geografickej lokácií veľmi podobné solárne zisky – rozdiel činí iba cca 13% napríklad medzi Kežmarkom a Hurbanovom. Energie na ohrev TÚV a dokurovanie je dosť na celom území!!

Výkonný kolektor Blueclean - Prvá Solárna

Dotácie kolektoryZelená domácnostiam